PTC News

The 10th National MOCVD Conference of China
26 - 29 NOV 2007, Guangzhou

The re-union of former PTCers
(Left to Right) Hui Wang, Professor Kei May Lau, Zhihong Feng, Yundong Qi, Shuming Zhang, Baoshun Zhang